Welcome To AiTechSys – Solutions Beyond Business

AiTechSys เป็นผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มุ่งมั่นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในอินเดีย AiTechSys มีโซลูชันแบบครบวงจรประกอบด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ ด้วยสถานะทางการตลาดที่สำคัญใน สิงคโปร์ , มาเลเซีย , อินเดีย AiTechSys นำเสนอโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆและนำเสนอประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชั้นนำที่คนในโลกส่วนใหญ่ต้องการในปัจจุบัน

การจัดการของ AiTechSys ได้ดำเนินการวิจัยทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตลาดอุตสาหกรรมการค้าปลีกและได้มีการระบุส่วนที่ไม่ได้รับการยอมรับที่สำคัญภายใน ผลิตภัณฑ์ AiTechSys มีตำแหน่งที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้บริการส่วนนี้ของตลาดเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัท อยู่ในขั้นตอนการเติบโตและคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วและความสามารถในการทำกำไร

Main Project

project

ความหมายของโครงการคืออะไร

คำว่า โครงการ คือ การดำเนินกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ , ขอบเขตในการดำเนินโครงการ , การกำหนดระยะเวลา , งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ โครงการ เป็นกิจกรรมหรือแผนงาน ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมีลักษณะกระจ่างชัดในเรื่องของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ...
Read More
Academicreport

การทำรายงานวิชาการมีอะไรบ้าง

การทำรายงานวิชาการ เป็นกระบวนการซึ่งต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า อีกทั้งต้องแบ่งออกเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ดังนี้ 1 .การเลือกเรื่อง • มีความสำคัญ สอดคล้องกับบทเรียน และ เหมาะสมกับระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ • เป็นสารประโยชน์แก่ตนเอง หรือ สาธารณชน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ • เป็นเรื่องอันน่าสนใจ ที่หาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ...
Read More

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ เป็นภารกิจที่สำคัญของสัตวแพทย์แสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันในวงวิชาชีพที่เติบโต ขยายตัวในหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งวิชาชีพสัตวแพทย์มีความสำคัญในการดูแลรักษาสัตว์ แต่ไม่เพียงเท่านั้นยังรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดล้วนมีส่วนต่อการรับผิดชอบประชาชนที่มีภารกิจการควบคุมมาตรฐานในด้านอาหารสัตว์ ...
Read More

โครงการจัดประชุมวิชาการ – Ascons2017

ก้าวสู่ปีที่ 36 สำหรับโครงการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ โดยคณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การนำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สำหรับในปี พ.ศ.2561 นี้ คณะสถิติประยุกต์ได้เสนอจัดงานโครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and ...
Read More